697-982-631, 608-401-936

biuro@olszewski-nieruchomosci.pl

wspolpraca
  • WYCENA NIERUCHOMOŚCI
    WYCENA NIERUCHOMOŚCI
  • WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
    WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
  • OPINIE I ANALIZY
    OPINIE I ANALIZY

Wycena przedsiębiorstw

Realizujemy wyceny przedsiębiorstw (firm) dla różnych celów gospodarczych, z różnych sektorów rynku i obszarów działalności oraz o różnych formach prawnych i organizacyjnych. Wycenę przedsiębiorstw wykonujemy wykorzystując:

 

podejście majątkowe, które uzależnia wartość przedsiębiorstwa od wartości przynależnych do niego aktywów, skorygowanych o pasywa obce, które je sfinansowały. Wartość majątkowa (księgowa), nazywana inaczej wartością aktywów netto, ustalana jest na podstawie bilansu przedsiębiorstwa. W metodach majątkowych nie uwzględnia się bezpośrednio stopnia i efektywności wykorzystania majątku.

 

podejście dochodowe, które uzależnia wartość przedsiębiorstwa od sumy (kapitalizacji) dochodów, jakie może przynieść w określonym czasie. Powszechnie uważa się że wartość dochodowa jest stosunkowo uniwersalna i może być stosowana do wyceny dowolnej firmy. Niemniej można stwierdzić, że jest ona szczególnie przydatna do wyceny przedsiębiorstw, których aktualna wartość przepływów pieniężnych jest dodatnia, co pozwala na bardziej precyzyjne i bardziej realistyczne prognozowanie ich przyszłych wartości.

 

podejście porównawcze, które polega one na określeniu wartości spółki przez porównanie jej z innymi, już wycenionymi przez rynek. Podejście to może być alternatywą dla metod dochodowych, często także stanowi ich uzupełnienie. Podejście porównawcze do szacowania wartości firmy realizowane jest różnego rodzaju metodami mnożnikowymi (inaczej zwanymi metodami porównań rynkowych). Metody porównawcze nie wymagają przeprowadzenia wieloletnich projekcji finansowych.

 

 

Dobór metody wyceny przedsiębiorstwa jest głównie zależny od celu wyceny. Czynnikiem determinującym daną metodę jest również dostęp do danych, a także stan przedsiębiorstwa oraz gospodarki. Z metod majątkowych korzysta się głównie w trakcie spraw sądowych, ponieważ zawierają one zrozumiałe dane dla osób bez stosowanego doświadczenia w dziedzinie finansów. Najczęściej stosowana metoda majątkowa to: metoda skorygowanej wartości aktywów netto, która polega na tym, że poszczególne pozycje bilansu są korygowane do wartości rynkowej, a wartość firmy wyznacza skorygowana wartość aktywów pomniejszona o skorygowaną wartość zobowiązań. Korekty takie mają na celu sprowadzenie wartości księgowej do wartości rynkowej.  W metodzie tej uwzględnia się rynkowe wartości aktywów i zobowiązań spółki, w tym także wartość aktywów i zobowiązań pozabilansowych. W wycenie metodą skorygowanych aktywów netto uwzględnia się także składniki majątku, których wartość księgowa jest zerowa - zostały całkowicie umorzone - ale w dalszym ciągu są wykorzystywane, czyli posiadają pewną wartość. Korekta wartości dotyczy nie tylko aktywów trwa­łych, ale także obrotowych.

 

Mimo iż metody majątkowe są stosowane dość powszechnie to zarówno praktycy jak i teoretycy wyceny, za najbardziej uniwersalne i najlepiej odzwierciedlające wartość rzeczywistą przedsiębiorstw (firm) uznają metody dochodowe. Najczęściej stosowana w podejściu dachowym jest metoda DCF, która określa obecną wartość spółki opierając się na prognozach, ile gotówki spółka jest w stanie wytworzyć w przyszłości. Aby uzyskać aktualna wartość przedsiębiorstwa konieczne jest zaprognozowanie i zdyskontowanie przyszłych przepływów spółki, czyli określenie ich obecnej wartości.  Dobrze przeprowadzona wycena metodą DCF prowadzi zwykle do najdokładniejszych obliczeń wartości przedsiębiorstwa oraz, co niezwykle istotne, pozwala poznać czynniki mające wpływ na wartość firmy i zrozumieć jak wartość ta będzie się kształtować, wraz ze zmianami w samej spółce, jak i w całej gospodarce. Wycena metodą DCF jest poprzedzona analizą finansową wycenianego przedsiębiorstwa za co najmniej trzy ostatnie lata.